Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Crematorium Jonkerbos.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Crematorium Jonkerbos niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door bijvoorbeeld onjuiste informatie.

Voor de tarieven die op de website staan, geldt dat Crematorium Jonkerbos streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Crematorium Jonkerbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Alle door Crematorium Jonkerbos gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de voor akkoord getekende aanbieding van Crematorium Jonkerbos door de wederpartij, schriftelijke (order)bevestiging van Crematorium Jonkerbos of door feitelijke uitvoering door Crematorium Jonkerbos komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden De Boskamp slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Crematorium Jonkerbos zijn bevestigd c.q. feitelijk door Crematorium Jonkerbos zijn uitgevoerd.

Crematorium Jonkerbos streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Heeft u een vraag?